Olemme kertoneet aikaisemmissa sisällöissämme IT:n jatkuvan kehittämisen eduista. Jatkuvalla kehittämisellä mahdollistetaan mm. järjestelmien ja tietoturvan ajantasaisuus, sekä ympäristön toimintavarmuus. ICT on kuitenkin nykyään kriittinen osa liiketoimintaympäristöä, pohjautuvathan monet liiketoiminnalle kriittiset prosessit johonkin tietojärjestelmään. Siksi kehitystyön taustalla olisi syytä olla liiketoiminnan tavoitteisiin perustuva strategia.

Tässä blogissa kerromme tarkemmin ICT-strategian hyödyistä liiketoiminnalle. Olemme laatineet strategiatyön tueksi myös maksuttoman asiantuntijaoppaan. Lataa maksuton opas!

Kilpailuetua ICT-strategialla

Yrityksen ICT-strategian tärkein tehtävä on varmistaa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen. Strategialla varmistetaan se, että yrityksen ICT-infra tukee nykyhetken lisäksi myös yrityksen tulevaisuuden tarpeita.

Strategiatyö vaatii IT:n erityisasiantuntijuuden lisäksi toimialaymmärrystä. ICT-strategiassa osataan asettaa painopisteet ja tavoitteet vain, jos taustalla on riittävä ymmärrys oman toimialan tulevaisuuden mahdollisuuksista. Kun yritys on ensimmäisten joukossa ottamassa käyttöön uusia digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia, ICT:llä tuetaan aidosti organisaation kilpailuedun rakentamista.

Monien yritysten listoilla onkin mm. liiketoimintaprosessien automatisointi ja tehostaminen sekä uusien palvelumallien luominen digitaalisten ratkaisujen avulla. Tästä luonnollisesti johdetaan ICT-strategiaan tärkeimmät kehitysprojektit: digitalisaation hyödyntäminen ja automaatiohankkeiden toteuttaminen.

Tämän lisäksi hyvässä ICT-strategiassa määritetään yrityksen käytänteet. Esimerkiksi tietoturvan kannalta on kriittistä, että henkilöstöä ohjeistetaan riittävän perusteellisesti ohjelmistojen ja laitteiden huolelliseen käyttöön. Käytännön ohjeistuksilla varmistetaankin, että ICT-strategia jalkautuu suunnittelypöydältä käytännön toimenpiteisiin.

Jalkauttaminen vaatii henkilöstön sitouttamista. Seuraavassa kappaleessa kerromme, miten strategiatyöhön osallistetaan yrityksen eri funktiot.

Strategiatyö koskettaa koko organisaatiota

Koko organisaation osallistava strategiatyö paljastaa eri toimintojen kehitystarpeet. Siten yrityksessä saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä ja ennen kaikkea lisätään työn tehokkuutta.

Liiketoiminnan kasvua tukeva strategiatyö onkin nyt aika nostaa johtoryhmän asiaksi. Osallistetaanko teillä kaikki yrityksen eri funktiot markkinoinnista tuotantoon ja logistiikkaan ICT:n kehityspalavereihin?

Esimerkiksi tiedolla johtamisen työkaluja on saatavilla useita erilaisia. Jos vaikkapa taloushallinto, markkinointi ja myynti hankkivat kaikki omat tietojohtamisen työkalut, tulee hintalapuksi moninkerroin suurempi kuin yhden BI-työkalun käyttöönotto koko organisaation laajuisesti. Lisäksi useiden eri järjestelmien ylläpito ja hallinta kustantaa yritykselle huomattavasti enemmän kuin yhden tietojärjestelmän.

Luota ammattilaisiin

Osaava ICT-kumppani ymmärtää liiketoimintaa ja osaa siten tukea organisaatioita strategiatyössä. Jatkuva kumppanuus tuo synergiaetua tähänkin osa-alueeseen. Kun IT-kumppani tuntee yrityksen ICT-infran läpikotaisin ja tietää yrityksen liiketoimintatavoitteet, se pystyy osoittamaan proaktiivisesti uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia.

Erityisesti jatkuvan palvelun malli tehostaa digihankkeiden organisointia. Kun IT-kumppanilla on hyvä kokonaisnäkemys IT-infran eri osa-alueista, päästään laajemmissakin kehitysprojekteissa helpommalla. Sen sijaan, että digihankkeen alussa käytetään runsaasti aikaa ICT-infran dokumentaation läpikäyntiin ja liiketoimintatuntemuksen kasvattamiseen, voidaan vanhan kumppanin kanssa siirtyä suoraan asiaan.

Haluatko lisätietoja?

ICT-strategia on IT-päällikön tärkein työkalu. Se antaa suunnan yrityksen IT:n kehittämiselle ja auttaa liiketoiminasuunnitelman mahdollistamisessa. Siksi strategiatyöhön kannattaa varata riittävästi aikaa ja resursseja.

Mitä muuta kannattaa ottaa huomioon? Olemme laatineet maksuttoman oppaan ICT-strategian laadintaan. Oppaassa kerromme laajemmin strategiatyön kulusta ja parhaimmaksi todetuista käytänteistä. Lataa maksuton opas ja poimi parhaat vinkit juuri teidän yrityksenne ICT:n kehitystyöhön.

New call-to-action

Antti Patronen

Antti Patronen