Industriföretag satsar inte så mycket på ett fungerande nät som de borde. I synnerhet i företag som investerar i IoT är det helt avgörande med en fungerande IKT-infrastruktur, driftsäkerhet och informationssäkerhet. Ett driftsäkert nätverk kräver ändå inte att varje förbindelse dubbleras. Med hjälp av nätverksdesign kan ni lokalisera och minimera de svaga punkterna i nätet och se till att ett nätverksfel inte stoppar hela produktionen. En god nätverksdesign bidrar till att bygga ett fungerande nätverk på ett kostnadseffektivt sätt och ger dig en bekymmersfri tillvaro – för ett fungerande nätverk behöver man inte tänka på.

Nätverksdesign förebygger problem och påskyndar återställning från felsituationer

Nu under 2020-talet är industriföretagens verksamhet särskilt beroende av fungerande förbindelser, vilket betyder att nätverket utgör en grundförutsättning för deras affärsverksamhet. Inom industrin sker tillväxt och investeringar – till exempel sakernas internet blir allt populärare och därför har företagen allt fler enheter som övervakas och styrs via nätet.

I sin iver att nå tillväxt och förändring ägnar företaget inte alltid tillräckligt med uppmärksamhet åt att designa nätverket, utan problemen löses allteftersom de uppstår. Om företagets nätverk inte har designats väl, kan funktionsstörningar hos utrustningen orsaka avbrott i nätverksinfrastrukturen, vilket rentav kan stoppa hela produktionen. Utan nätverksdesign blir en återställning från felsituationer långsam och besvärlig. 

Tänk om ditt företag saknade internet under en timme och ett stort antal anställda satt sysslolösa och rullade tummarna? Tänk om en hel produktionslinje eller ett lager stod stilla en hel arbetsdag? Svinn, förseningar, extra arbete, sanktioner.

Som du kanske redan gissat kan man med hjälp av en god nätverksdesign förebygga nätverksproblem och öka tillgängligheten. Nätverksavbrott uppstår mera sällan och är kortare, och återställningen går enklare. Nätverksdesign förbättrar dessutom datasäkerheten och er kunskap om dess riskområden – till exempel genom att ifrågasätta hur många öppningar i brandväggen man verkligen behöver göra i det interna nätverket.

Med hjälp av nätverksdesign säkerställer man även att enheter och förbindelser uppfyller det verkliga behovet. Till exempel ett trådlöst nätverk (WLAN) på ett kontor byggs ibland ut över tid genom att bara lägga till basstationer. Även om det kan räcka till för att den nödvändiga kapaciteten ska uppnås, betyder det inte att nätverket i sin helhet skulle vara optimalt eller kostnadseffektivt. 

På samma sätt kanske förbindelserna dubbleras av gammal vana i syfte att öka tillförlitligheten och feltoleransen. Ibland är det nödvändigt att dubblera, men det blir dyrt. Bra nätverksdesign kan ge samma funktionssäkerhet till en lägre kostnad.

Det här ingår i ett fungerande nätverk

Ett fungerande nätverk handlar inte bara om nätverksenheter, även om det är viktigt att de dimensionerats och valts på ett korrekt sätt, och baserar sig på ett verkligt behov. När man designar ett nätverk måste åtminstone dessa saker beaktas:

  1. internetuppkoppling
  2. brandvägg och anslutning till internet från ett lokalt nätverk
  3. nätverksväxlar och deras fasta anslutningar
  4. basstationer som ska anslutas till växlarna.

Nätverksdesign kräver att man mäter hur nätverket fungerar och gör en djupgående analys av hurudan förbindelse som behövs var. Hur skiljer sig de olika nätverken? Var behövs en trådbunden anslutning, och var en trådlös? Var finns de svaga punkterna i nätverket? Hur begränsar man fysisk åtkomst?

Nätverket kräver dessutom övervakning och underhåll. En fullständig insyn i nätverket och utrustningen bidrar framför allt till att man snabbt hittar de bakomliggande orsakerna till problem och naturligtvis till att förebygga att det uppstår problem.

Kännetecknande för ett fungerande nätverk är att man inte behöver tänka på det. En IT-enhet ska inte behöva släcka bränder utan ska få spendera sin tid på mer värdeskapande arbete och på att utveckla nytt.

Triuvares 5 tips för nätverksdesign inom tillverkningsindustrin

KHur bör du designa nätverket för att minimera nertid och datasäkerhetsrisker och för att IKT ska få möjlighet att utvecklas och växa? Här är våra råd.

  1. Gör alltid en nätverksdesign, även om det inte känns nödvändigt.Besväret du lägger ner på designen kommer att spara tid och pengar åt dig i framtiden. En god design innehåller definitivt också dokumentation, som i händelse av en felsituation kan vara en oumbärlig del av en snabb återställning.
  2. Gör en separat WLAN-design, i synnerhet om ni behöver fler än tre basstationer. Man ska inte behöva gissa sig till vilken täckning WLAN-anslutningarna har, så kom ihåg att mäta.
  3. Designa nätverket så att det är skalbart. Kommer ditt företag att växa de närmaste åren? Vid planeringen bör man i synnerhet beakta att det blir allt vanligare med IoT, så att man får ut det mesta möjliga ur nya enheter och programvaror.
  4. Börja alltid med minsta möjliga tillgång och behörighet. Det är viktigt att inte ansluta enheterna till första bästa lediga sladd utan att man väljer nätverk på ett korrekt sätt och aldrig ger mer behörigheter än vad som är nödvändigt för arbetet.
  5. Våga be om experthjälp. Det lönar sig inte att bygga nätverket "lite ditåt", för då kan det hända att du sätter pengar på enheter du inte behöver eller lämnar efter dig luckor i datasäkerheten eller får ett ineffektivt nät.

Från Triuvare får du ett fungerande nätverk som tjänst

Triuvares bekymmersfria nätverkstjänster (Huoleton) är det perfekta valet för ett företag som vill fokusera på att utveckla och utöka sin egen affärsverksamhet i stället för att söka problem som beror på nätverket. Nätverk som en tjänst, eller NaaS, innebär att vi ser till att nätverket som helhet är uppdaterat och i toppskick, till ett fast månadspris som det är enkelt att budgetera för. Triuvare tillhandahåller också en reservenhet som tjänst – om en nätverksenhet går sönder, får du en ny till nästa dag.

Kolla in våra omfattande nätverkstjänster och kontakta oss, så tar vi fram det lämpligaste alternativet för ditt företag!

Jussi Taipale

Jussi Taipale