Vår servicemodell Huoleton™ Premium bygger på ett fast månadspris. En tydlig prissättningsmodell underlättar IKT-budgeteringen för våra kunder och garanterar att tillräckligt med resurser avsätts för utveckling av miljön.

Den kontinuerliga servicemodellen gör utvecklingen av IT tydlig och förutsägbar. Det är betydligt lättare att göra upp en budget när månadsavgiften baseras på antalet användare och enheter, än till exempel när man ska uppskatta kostnaderna för samarbete som baseras på antalet timmar.

I den här bloggartikeln förklarar vi varför just servicemodellen Huoleton™ Premium är den enklaste av de kontinuerliga servicemodellerna sett ur ekonomisk synvinkel.

#1 Inga stora engångsinvesteringar

Ofta är affärskritiska processer beroende av en fungerande IKT-infrastruktur. Kundkommunikationen sker i allt högre grad på nätet och produktionsutrustningen är för det mesta ansluten till nätet och till produktionsstyrningssystem. 

Därför är det ett måste för företaget att skaffa en IKT-infrastruktur. Om en nätverkslösning plötsligt sviker, måste företaget snabbt hitta resurser för att åtgärda tjänsterna.

Överraskande IT-fel kan anstränga företagets kassa orimligt mycket. I synnerhet när ett företag har investerat i egna servrar i stället för att köpa dem som en tjänst, slukar oväntade förändringar eller serverfel en ansenlig del av företagets budget.

I en tidigare artikel har vi ur ett kostnadsperspektiv jämfört inköp av en kontinuerlig servicemodell med inköp av sporadiska stödtimmar. Fördelarna med en kontinuerlig servicemodell utgörs förutom av kostnadsbesparingar även av kontinuerlig utveckling och prognostisering av IKT. När IT utvecklas kontinuerligt, kan företagen undvika oväntade fel och därmed också oväntade IT-kostnader.

#2 Noggrann och bekymmersfri budgetering

En kontinuerlig servicemodell ger stabila IT-kostnader. Det blir lättare att budgetera för IT när man betalar ett fast månadspris för underhålls- och utvecklingsarbetet, oavsett exempelvis antalet stödtimmar som behövs och antalet uppdateringar. Kan ni förutsäga IT-kostnaderna för den kommande räkenskapsperioden med en euros noggrannhet med er nuvarande IT-partner?

Att budgetera för timbaserad IT-service är en betydande utmaning för många företag. Då måste ekonomichefen vara en riktig IT-expert för att kunna uppskatta behövliga stödtimmar, uppdateringar och till exempel prislappen på driftsättningsprojektet för det nya produktionsstyrningssystemet.

Prissättningen för Triuvares Huoleton™ Premium-tjänst däremot bygger på konkreta kriterier som varje ekonomichef kan beräkna. Tjänsten prissätts enligt antalet arbetsstationer, mobila enheter, servrar och verksamhetsställen. Det har aldrig varit så här lätt att göra upp en budget för IT!

Med kontinuerlig utveckling undviker man överraskningar i IT-budgeten

Tack vare den kontinuerliga servicemodellen får du ett tydligt IT-stöd och en exakt budgetering, samtidigt som du undviker oväntade IT-kostnader.

Om IT-utvecklingen inte är kontinuerlig, bildas ofta en teknisk skuld i miljön. Dessutom bör utvecklingen vara proaktiv och till exempel framtida behov beaktas också i miljöns struktur.

Den viktigaste nyttan med en bra partner är att företaget kan fokusera på sin kärnverksamhet och låta en skicklig partner lösa alla IT-utmaningar.

#3 En tydlig faktureringscykel underlättar bokföringen

Det är mödan värt att anstränga sig litet innan man outsourcar tjänster. En pålitlig partner känner man igen bl.a. på att använda stödtimmar rapporteras tydligt och klart till kunden och kunden alltid vet vad hen betalar sin partner för.

Så är dock inte alltid fallet. Dessutom kan fakturorna från samarbetspartner skapas oregelbundet, dvs. faktureringscykeln kan variera. Det gör det alltid svårt för ekonomerna att allokera och bokföra fakturorna.

Visste du att Triuvare i sin servicemodell också fäst uppmärksamhet vid en kundvänlig fakturering? Tjänsterna faktureras inte i förväg, utan till exempel fakturan för oktober skickas till kunden i oktober. Det här hjälper för sin del till att hålla företagets kassaflöde stabilt och bokföringen i skick.

Våra experter hjälper dig att hitta den lämpligaste modellen för ett partnerskap

Vi agerar verkligen som en partner och tänker ut lösningar som ska stöda affärsverksamheten på lång sikt och vi förebygger problem så väl som möjligt. Genom att outsourca dina IT-ärenden till Triuvare får du tillgång till ett större kunnande än vad som vore möjligt med en egen IT-person.

Läs mer och kontakta oss!

 

Toni Rantanen

Toni Rantanen