Triuvare on ostanut IT-yhtiö Oy KD-Soft Ab:n osakekannan. “Olemme iloisia voidessamme tarjota asiakkaillemme aiempaa monipuolisempia palveluja. Jatkossa Triuvaren toimipisteet sijaitsevat Tampereella, Vaasassa, pääkaupunkiseudulla ja Wrocławissa, Puolassa”, Triuvaren toimitusjohtaja Toni Rantanen sanoo.

Du kan läsa denna artikel även på svenska. Läs den här.

Yrityskauppa täydentää Triuvaren monipuolista ICT-osaamista

Triuvare hakee yritysostolla vahvaa kasvua sekä asemaa valtakunnallisena ICT-ratkaisujen kokonaistoimittajana. “Triuvare tarjoaa myös jatkossa eturivin ICT-infrapalveluja ja kokonaisvaltaisia tuottavuusratkaisuja. Missiomme on parantaa asiakkaidemme kilpailukykyä tuottamalla heille huippuluokan ICT-palveluja, jotka auttavat asiakkaita menestymään omassa liiketoiminnassaan”, Rantanen sanoo.

KD-Soft on yli 30 vuotta toiminut IT-yritys, jonka erityisosaamista ovat muun muassa  virtuaalipalvelin-, palomuuri- sekä varmistusratkaisut. Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Vaasassa ja Espoossa.

“Yrityskauppa täydentää Triuvaren monipuolista ICT-osaamista mm. varmistus- ja verkkopalvelujen sekä tietoturvapalvelujen osalta. KD-Softin kameravalvontaratkaisujen avulla Triuvaren asiakkaille tarjoutuu teknisen tietoturvan lisäksi myös yrityksen fyysistä tietoturvaa koskevat palvelut”, Rantanen kuvaa.

Yrityskaupan myötä KD-Softin liiketoiminta yhdistyy Triuvareen, jossa tulee työskentelemään yhteensä yli 50 henkilöä. Järjestely ei aiheuta asiakkaille muutoksia yhteyshenkilöissä, hinnoissa tai palvelusisällöissä.

“Kun kaksi asiakaskeskeistä yritystä yhdistyy, voimme luvata, että asiakaspalvelumme taso tulee säilymään vähintään yhtä korkealla kuin tähänkin asti. Henkilöstön määrän kasvu näkyy asiakkaille entistä parempana ja nopeampana palveluna. Lisäksi jatkossa voimme tarjota asiakaspalvelua myös ruotsin kielellä”, Rantanen lisää.

Yrityskauppa Teamsin välityksellä

Ainutlaatuisen yrityskaupan neuvotteluiden viimeinen vaihe käytiin Teams-etäneuvotteluina. Yhtiöiden edustajat ehtivät tavata vain muutaman kerran kasvotusten, kun koronavirus-rajoitusten myötä molemmat yhtiöt siirtyivät etätyöskentelyyn.

“Yrityskauppaa koskevat neuvottelut sujuivat hyvin. Turvallisuus huomioitiin niin koronavirus-tilanteen kuin tietoturvan näkökulmasta koko neuvottelujen ajan. Neuvottelut käytiin Teamsissä ja dokumenttien siirrot toteutettiin SharePointissa”, Rantanen kuvaa.

Neuvottelut kestivät kokonaisuudessaan kahdeksan kuukautta, josta viimeinen intensiivinen kahden kuukauden jakso neuvoteltiin etäyhteyksin. Kumpikaan yhtiö ei ole toteuttanut aikaisemmin neuvotteluja etäyhteyksillä tässä mittakaavassa.

“Panostimme etäneuvotteluissa avoimuuteen, luotettavuuteen ja viestien yhdenmukaisuuteen. Huomasimme nopeasti, että etäneuvotteluissa viestit voidaan tulkita monin eri tavoin. Myös kirjallinen viestintä on usein helpompi ymmärtää väärin kuin kasvokkain viestintä saman pöydän ääressä. Keskityimmekin kuvaamaan viestien sanomat erityisen selkeästi, jotta molemmilla osapuolilla olisi samat käsitykset niistä. Näin saimme neuvottelut kulkemaan sujuvasti eteenpäin”, Rantanen kuvaa.

Positiivisten kokemusten myötä Triuvare uskoo hyödyntävänsä etäneuvotteluja myös tulevaisuudessa. Triuvaren hallituksen jäsen Petri Antila pitää etäneuvottelujen suurimpina etuina ajansäästöä ja niiden tehokasta käsittelyprosessia.

“Etäneuvotteluissa pystytään selvittämään erityisen hyvin kaikki epäselvyydet ja avoimet kysymykset, mikä auttaa molempia osapuolia pääsemään onnistuneeseen lopputulokseen. Uusi yhteinen matka pääsee alkamaan menestyksekkäästi, kun isot asiat taustalla on sovittu ja keskusteltu jo etukäteen. Kasvokkain neuvottelujen merkitys ei kuitenkaan tule poistumaan, sillä niissä rakennetaan vahva pohja luottamukselle ja yhteiselle uudelle alulle”, Antila sanoo.

Uusi Triuvare lukuina

uusi-triuvare-lukuina

Triuvare har köpt IT-bolaget Oy KD-Soft Ab:s aktiestock – Kunderna erbjuds ännu mångsidigare tjänster

Triuvare har köpt IT-bolaget Oy KD-Soft Ab:s aktiestock. ”Vi är glada över att kunna erbjuda våra kunder ännu mångsidigare tjänster än tidigare. I fortsättningen kommer Triuvare att ha kontor i Tammerfors, Vasa, huvudstadsregionen och Wrocław, Polen”, säger Triuvares verkställande direktör Toni Rantanen.

Företagsaffären kompletterar Triuvares mångsidiga IKT-kompetens

Via företagsköpet eftersträvar Triuvare kraftig tillväxt och en position som nationell leverantör av kompletta IKT-lösningar. ”Triuvare erbjuder även i fortsättningen högklassiga IKT-infrastrukturtjänster och övergripande produktivitetslösningar. Vår mission är att förbättra våra kunders konkurrenskraft genom att producera förstklassiga IKT-tjänster som hjälper kunderna att nå framgång inom sin egen affärsverksamhet”, säger Rantanen.

KD-Soft är ett IT-företag med över 30 års erfarenhet inom bland annat virtuella servertjänster, brandväggar och backup-lösningar. Bolagets kontor finns i Vasa och Esbo.

”Företagsaffären kompletterar Triuvares mångsidiga IKT-kompetens bland annat inom backup- och nättjänster samt datasäkerhetstjänster. Tack vare KD-Softs kameraövervakningslösningar kan Triuvares kunder erbjudas inte bara teknisk datasäkerhet utan även tjänster som gäller företagets fysiska datasäkerhet”, beskriver Rantanen.

I och med företagsaffären sammanslås KD-Softs affärsverksamhet med Triuvare, som kommer att ha över 50 medarbetare. Arrangemanget medför inga förändringar för kunderna i fråga om kontaktpersoner, priser eller tjänsternas innehåll.

”När två kundfokuserade företag slås ihop kan vi lova att vår kundservice kommer att hålla minst lika hög nivå som hittills. Då medarbetarna blir fler kan vi betjäna kunderna ännu bättre och snabbare. I fortsättningen kan vi dessutom betjäna kunder även på svenska”, tillägger Rantanen.

Företagsaffär via Teams

De sista förhandlingarna i den unika företagsaffären fördes på distans via Teams. Bolagens representanter hann träffas fysiskt bara några gånger, innan båda bolagen övergick till distansarbete på grund av coronavirusutbrottet.

”Förhandlingarna om företagsaffären förlöpte väl. Vi betonade säkerheten under hela förhandlingstiden, såväl i fråga om coronavirussituationen som i fråga om datasäkerheten. Förhandlingarna fördes via Teams och dokumenten överfördes med SharePoint”, berättar Rantanen.

Förhandlingarna sträckte sig över åtta månader, av vilka den sista intensiva perioden på två månader sköttes på distans. Ingetdera bolaget har tidigare fört förhandlingar på distans i den här omfattningen.

”I förhandlingarna satsade vi på öppenhet, tillförlitlighet och enhetliga budskap. Vi märkte snabbt att budskapen kan tolkas på många olika sätt när man förhandlar på distans. Också skriftliga meddelanden missförstås ofta lättare än när man sitter vid samma bord och diskuterar. Vi satsade därför på att uttrycka oss extra tydligt, så att båda parterna fick samma uppfattning om budskapet i meddelandena. På så sätt fick vi förhandlingarna att framskrida smidigt”, beskriver Rantanen.

I och med de här positiva erfarenheterna kommer Triuvare antagligen att använda sig av distansmöten även i framtiden. Triuvares styrelsemedlem Petri Antila anser att de största fördelarna med distansmöten är att det sparar tid och att ärendena behandlas mer effektivt.

”Vid distansförhandlingar kan man utreda oklarheter och öppna frågor särskilt bra, vilket hjälper båda parterna att nå ett lyckat slutresultat. Den nya gemensamma resan får en gynnsam start, då de stora bakgrundsfrågorna har avtalats och diskuterats redan på förhand. Förhandlingar ansikte mot ansikte kommer ändå att vara viktiga även framöver, eftersom det är där man lägger grunden för förtroendet och den gemensamma nya starten”, säger Antila.

Det nya Triuvare i siffror

triuvare-lukuina-sv

Triuvare Oy

Triuvare Oy