Tiedätkö mitä järjestelmäintegraatioilla tarkoitetaan ja kuinka niiden avulla voidaan muuttaa ja kehittää liiketoimintaa? Suurimmat edut integraatioiden hyödyntämisestä muodostuu ICT-infran hallintaan ja tiedolla johtamiseen. Tässä artikkelissa syvennymme integraatioiden maailmaan.

Integraatiot liikuttavat dataa

Integraatiot ovat tarpeellisia erityisesti silloin kun yrityksen ICT-infraa halutaan yhdenmukaistaa ja tehostaa. Toisinaan ajan saatossa esimerkiksi myynnin, talouden ja tuotannon data on siiloutunut yrityksen eri toimintojen omiin järjestelmiin. Integraatiot tuovat datan yhteen mahdollistaen paitsi automaattisen ja tehokkaan tiedonkulun, myös datan rikastamisen, visualisoinnin ja sitä myötä tiedolla johtamisen.

Mitä integraatiolla tarkoitetaan?

Yksinkertaistettuna integraatioilla tarkoitetaan kahden tai useamman liiketoimintajärjestelmän tai -sovelluksen liittämistä toisiinsa. Se mahdollistaa datan automaattisen syötön tai liikuttamisen kahden tai useamman eri järjestelmän välillä. Tällöin esimerkiksi tilauskannassa oleva tieto liikkuu automaattisesti tuotannon järjestelmiin, ja sieltä taas takaisin myynnin raporteille.


Parhaimmillaan järjestelmäintegraatioiden avulla saavutetaan merkittävää kilpailuetua, kun esimerkiksi tilaus-toimitusketjun manuaaliset työvaiheet vähenevät. Tehokkaampi liiketoimintaprosessi tarkoittaa asiakkaalle lyhyempiä käsittelyaikoja, mikä parantaa asiakaskokemusta ja -tyytyväisyyttä. Tyytyväinen asiakas ostaa todennäköisemmin myös uudelleen.

Integraatiot tukevat jokaista tiedon elinkaaren vaihetta

Järjestelmäintegraatiot eivät ainoastaan automatisoi datan käsittelyä tai liikuttamista järjestelmästä toiseen. Integraatioiden avulla voidaan tehostaa kaikkia tiedon elinkaaren vaiheita datan syötöstä sen varastointiin ja lopulta jäsennellyn liiketoimintatiedon raportointiin.

Tiedon syöttö

Lisääntynyt mobiilikäyttö, käyttöoikeuksien tuomat rajoitteet ja vanhentuneet käyttöliittymät aiheuttavat tyypillisesti pullonkauloja tiedon syöttöön. Integraatioratkaisujen ansiosta tiedon syötön käyttöliittymä voidaan uudistaa moderniin applikaatioon, josta tieto liikkuu rajapintoja pitkin esimerkiksi myynnin, asiakaspalvelun tai tuotannon järjestelmiin. Tällaisista ratkaisuista on hyötyä erityisesti niissä organisaatioissa, joissa myynti tai muu yrityksen toiminto tekee paljon töitä tien päällä.

Hyötyjä myös ohjelmistokehitykseen

Integraatioista on etua ohjelmistokehityksessä. Useissa yrityksissä onkin käytössä jokin käyttöliittymältään jo vanhentunut työkalu, joka kuitenkin sisältää niin arvokasta liiketoimintatietoa, ettei järjestelmän vaihtaminen ole kannattavaa. Useimmiten ERP-ratkaisut ovat tällaisia. Integraatioiden avulla uusi sovellus voi hyödyntää olemassa olevaa järjestelmää, mutta käyttöliittymä voidaan uudistaa.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme!

Rutiinien automatisointi

Useissa yrityksissä tehdään paljon rutiininomaista työtä. Tilauksia esimerkiksi kirjataan useampaan järjestelmään tai tietoa kerätään raporteille manuaalisesti. Manuaalinen ja rutiininomainen työ ei ole työntekijälle mielekästä ja kokonaiskuvassa myös tuottavan työn määrä vähenee. Integraatiot mahdollistavat datan automaattisen liikkumisen järjestelmien välillä, mikä vapauttaa työaikaa tuottavalle työlle ja minimoi samalla inhimillisten virheiden mahdollisuuden.

Dokumentoinnin hallinta

Liiketoimintatiedon yhdistäminen integraatioiden avulla helpottaa myös tiedonhallintaa. Esimerkiksi Sharepointin kaltaisilla ratkaisuilla yritykset voivat varmistaa, että jokaisesta yrityksen dokumentista on saatavilla vain yksi, ja se ajantasaisin, versio. Kun tällaiseen palveluun integroidaan esimerkiksi asiakkuudenhallintajärjestelmä, voidaan olla varmoja, että asiakkaalla ja yrityksellä on molemmilla saatavilla aina se ajantasaisin sopimus voimassa olevin ehdoin.

Raportoinnin automatisointi

Dataputki ei pääty ainoastaan tiedon arkistointiin ja varastointiin. Tiedosta tulee yritykselle aidosti merkityksellistä vasta silloin kun sen avulla voidaan kehittää liiketoimintaa tai tehdä parempia päätöksiä. Siitä tiedolla johtamisessa on pohjimmiltaan kyse.

BI-työkalut vaativat taustalleen ajantasaista ja luotettavaa dataa. Jotta analytiikan avulla voitaisiin selventää monimutkaisia ilmiöitä, tietoja on hyvä kuvata ristiin. Siksi esimerkiksi myynnin, tuotannon ja talouden liiketoimintatiedon integroiminen yhteen saman raportointityökalun taakse on hyödyllistä.

Viidellä askeleella kohti automatisoitua liiketoimintadatan käsittelyä

Liiketoimintatiedon syötön, käsittelyn ja raportoinnin automatisointi ei ole enää vain suuryritysten yksinoikeus, vaan sopivia työkaluja ja järjestelmiä löytyy myös pk-yritysten tarpeisiin. Kerromme näistä työkaluista sekä liiketoimintatiedon automaation eduista tarkemmin oppaassamme 5 askelta liiketoimintatiedon automatisointiin.

Lue lisää muun muassa näistä teemoista:

  • Mitä liiketoimintatiedon automatisointi tarkoittaa?
  • Mitä hyötyjä liiketoimintatiedon automatisointi tuo?
  • Miksi yrityksen kannattaa kiinnostua automatisoinnista?
  • Mitä toimintoja pk-yrityksissä voidaan automatisoida?
  • Miten alkuun automaatioprojektissa?

Viisi askelta liiketoimintatiedon automatisointiin – Opas liiketoimintajohdolle

Sami Vatanen

Sami Vatanen